Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace


Žádost o omezení zpracování OÚŽádost o omezení zpracování osobních údajů

 

V souladu s čl. 18 Nařízení EU[1]  žádám tímto o omezení zpracování svých osobních údajů zpracovávaných společností Family Market s.r.o., se sídlem Březhradská 148/3, Březhrad, 503 32 Hradec Králové, IČO: 45275769 (dále jen „Společnost“).

 

Osobní údaje žadatele[2]:

Jméno a příjmení: …………………………………………………

Datum narození: …………………………………………………..

Email[3]: …………………………………………………………………..

Kontaktní adresa: …………………………………………...…….

 

Žádám[4] o omezení zpracování z následujících důvodů:

 

Pokud jsem vznesl/-a námitku dle čl. 21 odst. 1 Nařízení EU, provede Společnost omezení zpracování automaticky, dokud nebude ověřeno, zda je zpracování oprávněné.  

 

Uvedení případných bližších konkrétních důvodů pro omezení zpracování:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

O přijatých opatřeních chci být informován[6]:

 

 

Datum:                                                                       Podpis:

 

………………………………………………………………………..                 …………………………………………………………..

 

POUČENÍ:

 

Tuto žádost je možno podat zejména:   elektronicky na email souhlas@familymarket.cz podepsaný zaručeným elektronickým podpisem žadatele

písemně na adresu: Family Market s.r.o., se sídlem Březhradská 148/3, Březhrad, 503 32 Hradec Králové

osobně v sídle Společnosti

 

Společnost je povinna dle čl. 12 odst. 3 Nařízení EU vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Společnost vás informuje o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Dle čl. 12 odst. 4 Nařízení EU, pokud by Společnost nevyhověla vaší žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění a o možnosti podat stížnost u dozorového řadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a žádat o soudní ochranu.

Dle čl. 12 odst. 5 Nařízení EU není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět vaší žádosti v případě, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Společnost může:

Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li Společnost důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Dle čl. 18 odst. 2 Nařízení EU v případě omezení zpracování mohou být osobní údaje s výjimkou jejich uložení, zpracovávány pouze s vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické osoby nebo právnické osoby nebo z důvodu důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Dle čl. 18 odst. 3 vás Společnost musí předem upozornit na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

[1] Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“)

[2] Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše vedenému.

[3] Uveďte, pokud chce být vyrozuměni e-mailem o způsobu vyřízení vaší žádosti.

[4] Vybranou variantu označte křížkem

[5] Nepřesnost osobních údajů spočívá např. v jejich faktických chybách, písařských chybách, jejich neaktuálnosti. K omezení zpracování dojde na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit

[6] Vybranou variantu označte křížkem