Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace


Žádost o přenositelnost OÚŽádost o přenositelnost osobních údajů[1]

 

 

V souladu s čl. 20 Nařízení EU[2]  žádám tímto o poskytnutí všech mých osobních údajů zpracovávaných společností Family Market s.r.o., se sídlem Březhradská 148/3, Březhrad, 503 32 Hradec Králové, IČO: 45275769 (dále jen „Společnost“), na které se vztahuje právo přenositelnosti, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

 

Osobní údaje žadatele[3]:

Jméno a příjmení: …………………………………………………

Datum narození: …………………………………………………..

Email[4]: …………………………………………………………………..

Kontaktní adresa: …………………………………………...…….

 

Žádám, aby zpracovávané osobní údaje byly předány novému správci, bude-li to technicky proveditelné[5]:

 

O přijatých opatřeních chci být informován[7]:

 

Datum:                                                                                   Podpis žadatele:

 

………………………………………………………………………..                 ……………………………………………………………………..

 

POUČENÍ:

 

Tuto žádost je možno podat zejména:   elektronicky na email souhlas@familymarket.cz podepsaný zaručeným elektronickým podpisem žadatele

písemně na adresu: Family Market s.r.o., se sídlem Březhradská 148/3, Březhrad, 503 32 Hradec Králové

osobně v sídle Společnosti

 

Společnost je povinna dle čl. 12 odst. 3 Nařízení EU vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Společnost vás informuje o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Dle čl. 12 odst. 4 Nařízení EU, pokud by Společnost nevyhověla vaší žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění a o možnosti podat stížnost u dozorového řadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a žádat o soudní ochranu.

Dle čl. 12 odst. 5 Nařízení EU není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět vaší žádosti v případě, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Společnost může:

Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li Společnost důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

 

 

[1] Právo na přenositelnost je právo subjektu údajů, jehož podstatou je možnost za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

Společné podmínky k aplikaci práva na přenositelnost:

Výkonem práva na přenositelnost nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

[2] Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“)

[3] Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše vedenému.

[4] Uveďte jen pokud chcete být vyrozuměni e-mailem o vyřízení vaší žádosti.

[5] Vybranou variantu označte křížkem

[6] Uveďte nového správce vč. názvu, sídla a IČ, kterému má Společnost osobní údaje předat, bude-li to technicky proveditelné.

[7] Vybranou variantu označte křížkem