Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace


Žádost o výmaz OÚŽádost o výmaz osobních údajů

 

V souladu s čl. 17 Nařízení EU[1]  žádám tímto o výmaz svých osobních údajů zpracovávaných správcem společností Family Market s.r.o., se sídlem Březhradská 148/3, Březhrad, 503 32 Hradec Králové, IČO: 45275769 (dále jen „Společnost“).

 

Osobní údaje žadatele[2]:

Jméno a příjmení: …………………………………………………

Datum narození: …………………………………………………..

Email[3]: …………………………………………………………………..

Kontaktní adresa: …………………………………………...…….

 

 

Podáním žádosti beru na vědomí, že Společnost výmaz osobních údajů provede, pokud:

 

Naopak Společnost výmaz osobních údajů neprovede, pokud např.:

 

Pokud by se vaše žádost měla týkat jen některých zpracovávaných osobních údajů, uveďte prosím, které konkrétně máte zájem vymazat: ………………………………………………………………………………………………………….............................................................

 

O přijatých opatřeních chci být informován[4]:

 

 

Datum:                                                                       Podpis žadatele:

 

………………………………………………………….                    ……………………………………………………..

 

 

POUČENÍ:

 

Tuto žádost je možno podat zejména:   elektronicky na email souhlas@familymarket.cz podepsaný zaručeným elektronickým podpisem žadatele

písemně na adresu: Family Market s.r.o., se sídlem Březhradská 148/3, Březhrad, 503 32 Hradec Králové

osobně v sídle Společnosti

 

Společnost je povinna vás bezplatně informovat o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Společnost vás informuje o jakémkoli takovém prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Dle čl. 12 odst. 4 Nařízení EU, pokud by Společnost nevyhověla vaší žádosti, bude vás informovat bezodkladně (nejpozději do jednoho měsíce) o důvodech nevyhovění a o možnosti podat stížnost u dozorového řadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) a žádat o soudní ochranu.

Dle čl. 12 odst. 5 Nařízení EU není Společnost povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět vaší žádosti v případě, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech Společnost může:

Dle čl. 12 odst. 6 Nařízení EU má-li Společnost důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může vás požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

 

[1] Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení EU“)

[2] Uvedení těchto údajů slouží k identifikaci žadatele za účelem vyhledání údajů zpracovávaných správcem a za účelem zaslání odpovědi. Tyto údaje nebudou zpracovány k jinému účelu než k výše vedenému.

[3] Uveďte jen pokud chcete být vyrozuměni e-mailem o vyřízení vaší žádosti.

[4] Vybranou variantu označte křížkem